วิธีแก้ไข Otop ผลิตสินค้าแล้วขายไม่ออก

แก้ปัญหาสินค้า otop ขายไม่ได้

สารบัญ

สินค้าจากชุมชนภูมิปัญญาชุมชน

ในสิบกว่าปีที่ผ่านมา “โอทอป” ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมาก สินค้า otop ที่เคยเนืองแน่นก็เริ่มจางหายไปพร้อมกับกาลเวลาและยังมีหลายสินค้าที่เริ่มจะประสบปัญหาสินค้าเริ่มขายไม่ออก ถึงแม้ว่าจะมีสินค้าชุมชนบางแห่งที่สามารถดำเนินกิจการต่อได้อย่างราบรื่นเช่น MARAHกระเป๋าหนังแท้ ต.คุ้งน้ำวน จ.ราชบุรี  ซึ่งเป็นสินค้าดีเด่นตัวอย่าง จ.ราชบุรี

MARAH otop กระเป๋าหนังแท้ ต.คุ้งน้ำวน จ.ราชบุรี
สินค้าคุณภาพ จากชาวบ้าน ต.คุ้งน้ำวน จ.ราชบุรี

Otop คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “โอทอป” (One Tambon One Product ) เป็นนโยบายที่ต้องการให้ชุมชนช่วยกันสร้างผลิตภัณฑ์แห่งชุมชนขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม

โดยหวังว่าจะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนรากหญ้ามีรายได้ที่ดีขึ้นจากการขายสินค้า ซึ่งเป็นนโยบายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ที่ประสบความสำเร็จของญี่ปุ่น

โครงการโอทอปกระตุ้นให้ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการตลาด เลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมาหนึ่งชิ้นจากแต่ละตำบลมาประทับตราว่า “ผลิตภัณฑ์โอทอป” และจัดหาเวทีในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเหล่านี้

ผลิตภัณฑ์โอทอปครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมไปถึงงานหัตถกรรม ฝ้ายและผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับแฟชั่น ของใช้ในครัวเรือนและอาหาร

Otop นั้นถูกแบ่งโดยกระทรวงอุตสาหกรรมออกเป็น 6 ประเภทดังนี้

 • อาหาร ครอบคลุมไปถึงอาหารสดและอาหารแห้ง
 • ของที่ระลึกและศิลปะประดิษฐ์
 • เครื่องดื่ม อาทิสุรา น้ำผลไม้ และน้ำสมุนไพร
 • ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช้อาหาร และยา อาทิ เครื่องสำอาง สบู่ และน้ำมันหอมระเหย
 • สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 • เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง อาทิ เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องจักสาน
สินค้า otop มักจะมาจาการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น
สินค้าที่ได้มาจากภูมิปัญญาความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น

ประโยชน์ของสินค้า Otop

 • สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
 • เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
 • ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน

ปัญหาของสินค้า otop

แม้ว่าจะมีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐแต่ก็ยังทำให้สินค้าของชุมชนบางแห่งไปไม่ถึงเป้าหมายด้วยสาเหตุหลายอย่าง เช่น

 • ขาดการสื่อสารข้อมูลของสินค้า ทำให้ผู้บริโภคไม่มีข้อมูลจึงไม่กล้าที่จะซื้อ
 • คุณภาพของสินค้าที่ระบุไว้ไม่ตรงกับความคาดหวังของลูกค้า
 • ไม่มีรีวิวหรือคำแนะนำการใช้งานจากบุคคลที่ 3
 • รูปแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่ดีพอ จึงไม่ดึงดูดความสนใจได้
 • สำคัญที่สุดคือ ช่องทางการจำหน่ายไม่ทั่วถึง
 • ราคาแพงเกินจริงเมื่อเทียบกับคุณภาพ
 • อยู่ในช่วงภาวะเศรษกิฐไม่ดีทำให้ไม่มีกำลังซื้อ

ชาวบ้านต้องมีผู้ที่จะมาชี้นำไปสู่ความสำเร็จ

การทำงานที่ดีนั้นจะต้องมีผู้นำมาช่วยชี้นำเพื่อให้ไปสู่จุดหมายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยตรงนี้เป็นหน้าที่ของรัฐฯ ที่จะส่งหน่วยงานหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยแก้ไขปัญหา โดยแนะนำแนวทางด้านการตลาดรวมไปถึงการต่อยอดสินค้า โดยมีการอบรมแบบเป็นรูปเป็นร่างพร้อมทั้งรับฟังปัญหาของชุมชนว่าในชุมชนนี้มีปัญหาอะไร เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้ฟังแล้วก็จะสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาและจะช่วยแก้ปัญหาได้ ด้วยวิธีแบบนี้ถึงจะได้สินค้าที่มีคุณภาพพร้อมที่จะจำหน่าย

ชาวบ้านที่รออการชี้นำจากผู้มีความรู้
สิ่งที่ชาวบ้านอยากได้คือ แนวทางการดำเนินกิจการสินค้าชุมชน

จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพบว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการโอทอปมีไม่ถึง 30% ที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงออกมาได้ ส่วนที่เหลืออีก 70% ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยังมีคุณภาพไม่เพียงพอ ซึ่งชุมชนเหล่านี้กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาและปรับปรุงสินค้าให้มีมาตรฐาน

การมีผู้นำที่ดีนั้นทำให้ชุมชนสามารถประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น เมื่อเกิดการร่วมแรงร่วมใจกัน ระหว่างภาครัฐและชุมชนในท้องถิ่น ก็เริ่มทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนสร้างขึ้นมา มีคุณภาพดังที่แปะไว้ที่สินค้า เมื่อผู้บริโภคซื้อไปใช้ก็เริ่มรู้สึกดีและประทับใจกับคำว่า “สินค้าชุมชน” ดังนั้นทางผู้ผลิตก็สมควรที่จะปรับปรุงสินค้าอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งศึกษาตัวอย่างจากโอทอปที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังแฮนด์เมด แห่งชุมชน คุ้งน้ำวน จ.ราชบุรี

อ่านเพิ่มเติม : ถอดรหัส ทำไมกระเป๋าแฮนด์เมด MARAH จึงมียอดขายอันดับ 1 ในไทย

MARAH กระเป๋าหนังแท้ Otop ที่น่าเป็นแบบอย่าง

ชาวบ้านภายใต้การนำทัพของคุณ สมเกียรติ เสริมศิริปัญญา ได้รับทราบถึงปัญหาเหล่านี้มานานแล้ว จึงเริ่มที่จะแก้ไขปรับปรุงองค์กรใน ต.คุ้งน้ำวนให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการปฏิบัติตามนี้

อ่านเพิ่มเติม : MARAH กระเป๋าหนังแท้ มีความเป็นมาอย่างไร

ปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

สินค้าทุกชิ้นไม่มีทางสมบูรณ์ได้ในขั้นตอนเดียว ดังนั้นจึงมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของชิ้นงานและรับฟังชาวบ้านเพื่อนำมาปรับปรุง เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงดำเนินการในทันที แม้ว่าบางครั้งจะมีการแก้ไขตั้งแต่แพทเทิร์นกระเป๋าก็ต้องทำ ทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ซื้อสินค้าในครั้งต่อ ๆ ไปนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม : 5 เทคนิค เริ่มทำกระเป๋าหนังแท้อย่างไรให้ปัง (สำหรับมือใหม่)

marah สินค้า otop คุณภาพสูง
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ประเภทแฮนด์เมดจากชาวคุ้งน้ำวน

เน้นเรื่องการใช้วัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพมาตลอด

กระเป๋าทุกใบที่ผลิตจากที่นี่ จะใช้หนังสัตว์ที่ผ่านการฟอกจากโรงฟอกคุณภาพสูงเท่านั้น หลีกเลี่ยงการใช้หนังเทียมหรือหนังสังเคราะห์ทุกชนิด และยังมีการสั่งทำอะไหล่สินค้าที่นำมาประกอบกระเป๋า จากโรงงานเฉพาะทางในเมืองไทยอีกด้วย จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของทางร้านมีมาตรฐานสูงและสามารถส่งออกได้

ควบคุมราคาต้นทุนสินค้า

โดยไม่กระทบกับชาวบ้าน ผู้ที่ร่วมทำงานด้วย มีการแบ่งงานให้ชาวบ้านทำกันอย่างเป็นระบบ โดยจ่ายค่าแรงอย่างยุติธรรมตามฝีมือ ควบคุมราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพ ออกแบบเครื่องหนังที่ใช้งานได้จริงและมีคุณภาพสูง เมื่อคุณภาพสูงก็จะสามารถขายได้ราคา

สินค้ากระเป๋าหนัง จาก marah
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังคุณภาพสูง ใช้หนังแท้ที่มีคุณภาพจากโรงฟอกเกรดส่งออก

ช่องทางจำหน่ายสินค้า

ทางร้านได้มีช่องทางหลากหลายช่องทางในการซื้อ เช่น ซื้อได้ที่หน้าร้านเลย มี 2 สาขาคือ สาขาราชบุรี และสาขา JJ Mall นอกจากนี้ยังมีการออกบูทตามงานแสดงสินค้าอยู่ตลอดเวลา  และยังมีพ่อค้าคนกลางที่นำสินค้าไปวางขายใน internet หรือใน Facebook อีกด้วย

ขอแนะนำ : ซื้อกระเป๋าแฮนด์เมด ราคาถูกที่สุดได้ที่นี่

บริการประทับใจคือสิ่งสำคัญ

บ่อยครั้งที่มีคนแวะเข้ามาที่ร้านเพื่อเลือกซื้อสินค้าเครื่องหนัง เช่นกระเป๋าแฮนด์เมด ซึ่งเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางร้านอย่างมาก แม้ว่าคนที่เข้ามาจะไม่มีความรู้ทางด้านเครื่องหนังเลย แต่พอเวลาคุณจอดรถแล้วเดินเข้ามาที่นี่ คุณจะพบกับการบริการที่น่าประทับใจ จะมีการแนะนำการใช้งานสินค้าไม่อวยไม่เชียร์สินค้ามากเกินไป อะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่เหมาะก็ว่าไม่เหมาะ นี่คือจุดสำคัญในการขาย

ผู้นำชุมชนที่ดี จะมีการสอนและแนะนำแนวทาง
บริการที่ดีก่อนและหลังการขาย เป็นกุญแจสำคัญในการขายสินค้าของชุมชน

และสำหรับผู้ที่จะนำสินค้าไปจำหน่ายได้นั้น ต้องมีการเทรนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องหนังในระดับหนึ่งอีกด้วย เพราะว่าการที่จะขายสินค้านั้น จะต้องมีคำถามจากผู้บริโภคอยู่แล้วว่า มีการใช้งานอย่างไร เพื่อที่จะได้บริการผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม : 8 เหตุผลดีๆ ที่ควรซื้อกระเป๋าหนังแท้ MARAH

สินค้ายังขายได้แต่ต้องมีผู้นำที่ดี

มีอีกหลายอย่างที่สินค้าชุมชนยังทำได้แต่ขาดแนวทางการปฏิบัติ ทางผู้เขียนเชื่อว่าหากผู้นำชุมชนที่เป็นแนวหน้าในการสร้างสินค้าให้ชุมชน ได้อ่านบทความนี้จะนำไปถ่ายทอดและชี้นำแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อสินค้าที่ผลิตจากชุมชนสามารถขายได้ โดยที่คนซื้อมีความประทับใจจะเกิดการบอกต่อแบบทวีคูณ

ร่มแฮดน์เมด เป็นสินค้าคุณภาพสูงจากชุมชน
สินค้าทุกตัวยังสามารถขายได้ แต่ต้องมีผู้นำที่ดีในการนำทางให้ชุมชนไปสู่ความสำเร็จ

ไม่ต้องอาศัยการโฆษณาตามแผ่นพับ, ผ่านทาง internet ก็สามารถขายสินค้าได้ เพราะการบอกต่อนั้นเป็นการทำตลาดการที่ดีที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาเลยทีเดียว ยิ่งขายยิ่งบริการชื่อเสียงที่มาจากการบอกต่อจะมีมากขึ้น และสุดท้ายจะทำให้สินค้าภูมิปัญญาจากท้องถิ่นที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นขายได้ อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้นไปด้วย

อ่านเพิ่มเติม : 9 ข้อดีการซื้อกระเป๋าหนังแบรนด์ไทย

ข้อคิดสำหรับผู้บริโภคสินค้า

สินค้าบนโลกใบนี้ทุกชนิดย่อมมีคุณภาพและไม่มีคุณภาพปะปนกันไป หากคุณเจอสินค้าตัวไหนที่ไม่ได้คุณภาพ ลองหาช่องทางในการแจ้งปัญหาสินค้าให้กับผู้ผลิตได้รับทราบจะดีกว่า ซึ่งในสมัยนี้ก็มีการแปะช่องทางติดต่อไว้มากมาย

อย่าละลิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
คนไทยด้วยกันช่วยกันซื้อช่วยกันติชม เพื่อผู้ผลิตจะได้ปรับปรุงสินค้าให้ดียิ่งขึ้น

หากทุกคนช่วยกันติชม สุดท้ายคนที่ได้ผลประโยชน์กลับมาก็คือผู้บริโภคนั่นเอง เพราะผู้ผลิตย่อมจะฟังเสียงจากคนใช้งานอยู่แล้ว  โดยขอให้เริ่มต้นจากตัวคุณเองและคนรอบข้าง ช่วยกันซื้อสินค้าที่มาจากภูมิปัญหาชาวบ้านอย่างสินค้าชุมชน แม้ว่าคุณภาพอาจจะสู้ไม่ได้กับแบรนด์ดัง แต่ก็ต้องช่วยกันซื้อเพื่อเป็นการอุดหนุนชุมชน

วันนี้ประเทศไทยเต็มไปด้วยสินค้ามากมายจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้สินค้าที่ทำจากคนไทยเริ่มหายไปจากท้องตลาดแล้ว เรามาร่วมด้วยช่วยกันอุดหนุนสินค้าของคนไทยกันเถอะ คนละไม้คนละมือก็ยังดี อย่ามองข้ามสิ่งที่สืบทอดกันมาอย่างสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านอีกเลย เพราะภูมิปัญญาเหล่านี้จะเป็นท่อน้ำเลี้ยงที่ช่วยให้ชุมชนสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

คำถามประจำบทความ

⭐ MARAH otop มีหนังเทียมไหม

ตอบ ทางร้านไม่มีนโยบายใช้หนังเทียมมาผลิตสินค้าทุกประเภท เพราะเราต้องการให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและสมกับราคาที่ทางร้านได้ตั้งไว้ จึงทำให้สินค้าทุกชนิดของเราเป็นหนังแท้หมดทุกใบ

⭐ กระเป๋าหนังมะระ ราชบุรี otop กี่ดาว

ตอบ ทางแบรนด์ MARAH กระเป๋าหนังแท้ เป็นสินค้าที่ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการที่เข้มงวดและได้รับเป็นสินค้า otop 5 ดาว จากกรมการพัฒนาชุมชน

⭐ กระเป๋าหนังทำมือ คืออะไร

ตอบ คือชื่อเรียกแบบง่าย ๆ สำหรับคนไทยหรือจะเรียกให้สวยหรูหน่อย จะเป็นกระเป๋าหนังแฮนด์เมด ความหมายคือกระเป๋าหนังที่ใช้มือทำเป็นหลักโดยไม่ใช่เครื่องจักร

⭐ เครื่องหนัง MARAH otop ราชบุรี ขายอะไรบ้าง

ตอบ ขายสินค้าเครื่องหนังหลากหลายชนิด โดนเน้นไปทางกระเป๋าเป็นส่วนมาก เกือบจะ 95% ที่เหลือจะเป็นเข็มขัดและสินค้าเครื่องหนังประเภทอื่น ๆ

⭐ ซื้อสินค้า otop ได้ที่ไหน

ตอบ สินค้า otop ส่วนใหญ่จะมีขายตามชุมชนต่าง ๆ หรือบางทีจะเป็นร้านที่ทางรัฐบาลจัดหามาใ้ห้สำหรับวางสินค้าสำหรับชุมชนโดยเฉพาะ บางครั้งอาจจะหาซื้อได้ตามงานเทศกาลต่าง ๆ และที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคงเป็นงาน otop ที่เมืองธานี จะเป็นแหล่งรวมสินค้า otop คุณภาพ

⭐ กระเป๋าหนังแท้ จตุจักร ร้านไหนดี

ตอบ การซื้อกระเป๋าหนังแท้ ซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงอีกทั้งในการซื้อแต่ละครั้งต้องได้สินค้าที่มีคุณภาพมากด้วย ดังนั้นจึงควรซื้อกับร้านที่ไว้ใจได้และขายแต่หนังแท้เท่านั้น จึงแนะนำร้าน MARAH สาขา JJ MALL ซึ่งเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์เครื่องหนังราคาถูก มีทั้งขายปลีกและขายส่ง

อ้างอิง

cdd.go.th

marketingoops.com

thaitambon.com

marahleather.com

thaibiz.net

เทคนิคลับ ซื้อกระเป๋าสตางค์ใบสั้นผู้ชาย ถ้าไม่รู้ถือว่าพลาด ( 2566 )

กระเป๋าสตางค์ใบสั้นเป็นหนึ่งสิ่งที่มักจะถูกมองข้าม เมื่อพูดถึงของใช้ประจำตัวสำหรับผู้ชาย และด้วยเหตุผลมากมาย ทำให้เป็นสิ่งของเพียงไม่กี่อย่างที่ ผู้ชายมักจะพกติดตัวไว้ประจำ

9 วิธีเลือกซื้อกระเป๋าหนังแท้ ให้แฟนอย่างไรให้คนรับกดเลิฟ

จะซื้อกระเป๋าหนังให้แฟนอย่างไงดีให้ถูกใจ ปวดหัวจริง ๆ กลัวนั้นกลัวนี่ ลองมาอ่านบทความนี่ดูไหม เชื่อได้เลยหายปวดหัวแน่นอน แถมแฟนจะรักคุณมากขึ้นด้วย

8 สิ่งควรระวัง ก่อนจะซื้อกระเป๋าหนังแท้ใบใหม่

ก่อนจะซื้อกระเป๋าหนังแท้ใบใหม่ อ่านบทความนี้ก่อนดีไหม เราจะบอกถึงข้อควรระวังที่สำคัญมาก ในการเลือกซื้อ อ่านแล้วได้ความรู้ได้ประโยชน์แน่นอน

5 เทคนิค เริ่มทำกระเป๋าหนังแท้อย่างไรให้ปัง (สำหรับมือใหม่)

อยากจะเป็นช่างเครื่องหนังจังเลย แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ลองอ่านบทความนี้ไหม เผื่อคุณจะพบว่าตัวเองเหมาะกับ ช่างทำกระเป๋าหนัง

วิธีเลือกซื้อพวงกุญแจ ง่าย ๆ ใน 7 ขั้นตอน

พวงกุญแจทำได้จากวัสดุหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น พวงกุญแจหนังแท้,พวงกุญแจพลาสติก,พวงกุญแจโลหะ,พวงกุญแจไม้,พวงกุญแจยาง, ฯลฯ  บทความนี้จะมาแนะนำวิธีเลือกซื้อว่าเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวคุณ

6 วิธีเลือกกระเป๋าใส่นามบัตรอย่างไร ให้ปังไม่เอ้าท์

กระเป๋าใส่นามบัตร ก็เป็นกระเป๋าประจำตัวของผู้ที่่พกนามบัตร ไว้ติดต่อเรื่องงานเป็นประจำ ดังนั้นการเลือกซื้อก็ต้องมีการเลือกที่ดี และถูกต้องจะได้ประหยัดทั้งเงินและได้ของที่ดี