รางวัลที่ได้รับ

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

โล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร” 

รับรางวัลราชบุรีอภิวัฒก์

marah otop premium พช

Otop Premium กรมพัฒนาชุมชน

รางวัลที่ marah ได้รับ 7

ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์
ระดับห้าดาว

รางวัลที่ marah ได้รับ 8

ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์
ระดับห้าดาว

รางวัลที่ marah ได้รับ9

ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์
ระดับห้าดาว

รางวัลที่ marah ได้รับ10

ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสินค้า 
Ratchaburi Premium

รางวัลที่ marah ได้รับ11

ระบบการบริหารจัดการ มจก.
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รางวัลที่ marah ได้รับ12

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
สำนักงานอุตสาหกรรม

ชุมชนแห่งการอนุรักษ์
และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

รางวัลที่ marah ได้รับจากหน่วยงาน

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
ทอผ้าจังหวัดตราด